Učitelka

Mgr. Lenka Váchová

Výchovné poradenství

Konzultační hodiny
Pondělí od 12:45 do 14:15 hodin
(dále po domluvě)

Kde
kancelář č. 56 nebo sborovna II. stupně

Učitelka

Mgr. Mirka Šnajdrová

Výchovné poradenství

Konzultační hodiny
Úterý od 11:50 do 12:35 hodin
Úterý od 14:00 do 15:00 hodin
Čtvrtek od 13:00 do 14:30 hodin

(dále po domluvě)

Kde
kancelář č. 56 nebo sborovna II. stupně

Účel poradenství

 • vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,

 • naplňování vzdělávacích potřeb a rozvoji schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu vzdělávání,

 • prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží, projevů různých forem rizikového chování, které předchází vzniku sociálně patologických jevů a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,

 • vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním,

 • vytváření vhodných podmínek forem a způsobů práce pro nadané žáky,

 • vhodné volby vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

 • rozvíjení pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností pedagogických pracovníků,

 • zmírňování důsledků zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění a sociálního znevýhodnění a prevenci jeho vzniku.

Rozsah poradenství a zaměření

 • prevence školní neúspěšnosti,

 • primární prevence sociálně patologických jevů,

 • kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,

 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

 • péči o vzdělávání nadaných žáků,

 • průběžnou dlouhodobou péči o žáky s výukovými či výchovnými obtížemi a vytváření předpokladů pro jeho snižování,

 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.