Učitelka

Mgr. ALENA JAKUBCOVÁ

Metodik prevence

Konzultační hodiny
Středa od 14 do 15 hodin
(dále po domluvě)

Kde
kancelář č. 56, sborovna II. stupně,

Primární prevence

I. stupeň

Ve škole má primární prevenci na starosti hlavně třídní učitel. S jednotlivými tématy se děti setkávají na I. stupni především v prvouce, přírodovědě a vlastivědě. Na II. stupni v hodinách rodinné výchovy, občanské výchovy, ale i chemie, přírodopisu, českého jazyka a dalších. Výraznou měrou také v tělesné výchově. Na mladší děti působí i učitelky ve školní družině. Při výuce lze využít různých metod – např. výkladem, předáváním informací, besedami, přednáškami, samostatnou prácí, skupinovou prácí, projektovým vyučováním, dramatickou výchovu s využitím materiálů z oblasti primární prevence, hraním rolí, spoluprací s medii.

Důležitou je výchova k zdravému životnímu stylu, rozvoj citového a právního vědomí, formování občanských postojů. Navazování příznivého psychosociálního klimatu ve škole, včasné odhalování specifických poruch učení a chování či jiných postižení, výchova k vhodnému využívání volného času. Učitelé dbají na zvyšování sebevědomí žáků, umění sebehodnocení, vztah k sobě samému – sebeúcta, sebeláska, výchova k umění, komunikace, vztah k partě, ke kamarádům. Opakovaně žáky poučují o škodlivosti kouření, požívání alkoholu, drog, o nebezpečí šikany, násilí, sociální a rasové nesnášenlivosti.  

II. stupeň

Starší žáci, 6. – 9. třídy – výchova ke zdravému životnímu stylu v jednotlivých výukových předmětech a práce třídního učitele navazující na předchozí.
Rodinná výchova – vztahy v rodině, k vrstevníkům, k mladším a slabším spolužákům, vztahy k lidem odlišných názorů, náboženství, kultury, barvy pleti, vztah k handicapovaným lidem, seznámení se závislostí na drogách, alkoholu, kouření a dalšími patologickými jevy ve společnosti.

Občanská výchova – rozvoj právního vědomí – trestné činy, besedy s policisty, s psychologem.
Výtvarná výchova – témata: můj vztah k drogám, jak využívám volný čas.
Český jazyk -téma drogy a společnost, drogy a já, co bych poradil spolužákovi, který bere drogy, je šikanován, názor na soužití s lidmi jiného názoru, barvy pleti, …
Biologie – podstata drog, působení na organizmus, změna činnosti organizmu při požití drog, alkoholu,…
Chemie – složení různých drog, zneužití léků ve výrobě drog apod.
Tělesná výchova – význam sportu v prevenci sociálně patologických jevů, soutěžení fairplay, vztahy mezi hráči, tolerance, vzájemná pomoc a povzbuzování, podpora mladších a slabších (nevylučování).
Zeměpis – výchova k toleranci mezi lidmi jiných ras, náboženství, kultury, proč existují lidé různé barvy pleti.
Výpočetní technika – správné využití počítačů při studiu i při zábavě, zneužívání počítačů, hygiena práce s počítačem.

Žáci by před opuštěním ZŠ měli znát a umět

 • pojmenovat základní návykové látky
 • znát jejich účinky na lidský organizmus
 • orientovat se v problematice závislosti
 • znát základní právní normy
 • vědět, kde jsou kontaktní místa pro danou problematiku
 • posilovat své sebevědomí
 • správně se rozhodovat, odmítat
 • zaujímat zdravé životní postoje
 • orientovat se v problematice sexuální výchovy
 • bránit se různým formám násilí, vědět, kde hledat pomoc
 • zvládat základní sociální dovednosti

 

Vzájemně si pomáhejme

„Respektuj odlišnosti druhých!“

„Vyslechni názor druhého!“

„Nedělej druhému, co nechceš, aby jiní dělali tobě!“

„Chraň slabší!“

„Vzájemně si pomáhejme!“

„Předcházejme konfliktům!“

„Nebuďme lhostejní vůči zlu, mohlo by se nám to vrátit!“

Pomozme tomu, kdo naši pomoc potřebuje

Znáte někoho ve svém okolí, kdo potřebuje pomoci? Umíte si říct o pomoc? Víte, že oznámit neznamená žalovat? Víte, že být silný, neznamená být násilný? Víte, že …? 

Cílem primární prevence je umožnit žákům získat informace pro pozitivní vývoj. Koordinátor – preventista spolupracuje s vedením školy, učiteli, výchovnými pracovníky a dle zájmu a potřeby i se zákonnými zástupci žáků. Komunikuje s Policií ČR, sdruženími zabývajícími se problematikou prevence nežádoucích vlivů, plánuje besedy a přednášky.

Předcházet šikaně, podchytit včas výskyt šikany. Jak bojovat s násilím, proti drogám. To jsou nejpalčivější cíle i úkoly pro naši školu.

Ke stažení

Preventivní program prevence k šikaně a kyberšikaně

Z Metodického pokynu MŠMT č. j. 24246/2008-6 k prevenci řešení

šikanování mezi žáky škol a školských zařízení. Předpokládám, že k různé míře a úrovni šikany dochází na každé škole a v každém dětském kolektivu. Šikanu vnímáme jako jev, který doprovází společnou výchovně vzěllávací činnost, a proto chceme být připraveni.

1. O problémových jevech

Prevence šikany a její minimalizace úzce souvisí s dobrou komunikací jednotlivých

pracovišť školy. Organizace chodu školy musí umožňovat častou a průběžnou komunikaci

o problémových jevech.

Komunikace

a) pravidelná – porady

Jedním z bodů je i téma otázka šikany, čeho, kde a kdo si všiml za uplynulou dobu (vyzývat kolegy k pravidelné komunikaci).

b) průběžná

Kdokoliv z pracovníků, jenž si všimne jiného chování žáků, neprodleně to sdělí třídnímu

učiteli, metodikovi prevence, výchovné poradkyni nebo vedení školy.

Vytipování rizikových míst (WC, chodba II. stupně, bufet, šatna, zavřené dveře u tříd…)

Průběžně sleduje a přijímá opatření dozorující pedagog.

2. Vzdělávání pracovníků

Na poradách si předáváme informace, samovzděláváme se v dané oblasti, spolupracujeme,

pomáhají akce DVPP.

3. Preventivní výchovná činnost žáků

S třídním kolektivem třídní učitel pracuje v třídnických hodinách na rozvoji pozitivních

mezilidských vztahů. Dle možnosti a konkrétní situace si najde odpovídající organizační

formy. ( Rv, Ov, třídnické hodiny, vícedenní akce….)

Za rozvoj pozitivních mezilidských vztahů ve své třídě zodpovídá především třídní učitel.

Žáci vědí, co je šikana a jak se zachovat, když se v jejich blízkosti objeví.       

Klíčová opatření       

1. Společné vzdělávání a supervize

Jedním z prvních úkolů je nastartovat vzdělávání v oblasti prevence šikanování, s ohledem na časovou přijatelnost pro chod školy (přípravný týden). Každý pracovník – pedagog má za úkol uskutečnit alespoň jednu supervizi. (vztahy ve třídě)

2. Realizační tým

V případě zachycení nevhodného chování žáků se o postupu poradí uzší realizační tým tj.

výchovná komise, která také informuje ředitelku školy.

3. Zmapování situace a motivování pedagogů ke změně

Pomocí dotazníku provádíme průběžně a dle potřeby šetření ve třídách, které monitoruje vztahy mezi spolužáky. Během roku škola spolupracuje s OPPP.

4. Společný postup při zjištění šikany

a) jakékoliv náznaky nevhodného sociálního chování bereme vážně

b) vedeme diskrétní rozhovor s obětí či informátorem

c) zajistíme bezpečnost oběti

d) máme-li pochybnosti, jak věc řešit, informujeme třídního učitele či kohokoliv z užšího realizačního týmu

e) najdeme si vhodné svědky, nikdy je nevyšetřujeme veřejně, informace získáváme diskrétně od svědků, popř. konfrontací jejich svědectví

f) svoláme uzší realizační tým

g) provedeme rozbor s ´agresory´ (zajistíme, aby se nemohli domluvit)

h) nedopustíme konfrontaci oběti a útočníka

i) svoláme poradu sboru

j) informujeme rodiče a neumožňujeme konfrontaci rodičů oběti a útočníka

k) pracujeme se třídou, ve které k události došlo

5. Prevence v třídnických hodinách

Třídní učitelé organizují třídnické hodiny (minimálně 1x měsíčně, jinak dle potřeby). Při nich se zaměří na činnosti rozvíjející pozitivní vztahy ve třídě a provádějí zpětnou vazbu uplynulého období rozborem. Žáci jsou seznamováni s následujícími tématy a jsou rozvíjeny dovednosti.

a) co je a není šikana

b) co je a není “bonzování“

c) jakým způsobem se oběti zastat

d) jak vhodným způsobem vyhledat pomoc dospělého

6. Prevence ve výuce

Všichni pedagogové vnímají důležitost vytváření bezpečného prostředí a kromě práce ve svém předmětu se soustředí na rozvoj pozitivních vztahů, umožňují rozvoj spolupráce i zpětnou vazbu. Pracují s komunitním kruhem již od 1. třídy, dbají na slušné vyjadřování žáků, snaží se vyhnout technikám a metodám, které neúčelně vytvářejí či zvyšují napětí ve třídě a potřebu vybít si negativní energii. Např.: vytváření stresového prostředí ve třídě, ironizování,

zesměšňování, hrozby, křik…

7. Prevence mimo vyučování

Jedná se o prevenci o přestávkách, vytipování krizových míst a jejich opatření dozory.

Právě na krizových místech dozorujeme se zvýšenou intenzitou, v případě opakovaných

problémů hledáme další opatření.

8. Ochranný režim

Všechna opatření jsou zakotvena ve školním řádu, třídní učitelé pracují s pravidly, která si ve třídě stanovili. Je zřízena schránka důvěry – školní vrba.

9. Spolupráce s rodiči

Škola se snaží o spolupráci s rodiči. Informujeme okamžitě rodiče, pakliže pozorujeme, že se něco negativního děje, o výskytu šikany.       S rodiči spolupracujeme na řešení. Ve škole jsou konzultační hodiny, dny otevřených dveří, komunikace s rodiči po internetu…

10. Školní porad. služby a spolupráce se speciálním zařízením

Škola usiluje o zřízení místa školního psychologa, spolupracujeme s OPPP.

11. Vztahy se školami v okolí

Spolupracujeme se spádovými školami v Chlumíně, Libiši.

Pořádáme s nimi různé kulturní a sportovní akce.

12. Evaluace

Je součástí školního vzdělávacího programu.

KYBERŠIKANA

Co je kyberšikana?

Zneužití ICT, zejm. mobilních telefonů, e-mailů, pagerů, Internetu, blogů, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně vyvést z rovnováhy. Její nejobvyklejší projevy

představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehostenujících ostatní, popř. může sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefony a jejího následného rozeslání

známým dotyčného, popř. vystavení na Internetu.

Typy kyberšikany:

1. Přímé útoky:

– posílání obtěžujících, výhrůžných nebo krutých zpráv (SMS, soc. sítě),

– kradení hesel a následné zneužívání osvojeného účtu,

– blogování – zveřejňování intimních informací nebo pomlouvání prostřednictvím blogu,

– zveřejňování choulostivých nebo lživých informací a obrazových materiálů na webových stránkách nebo jejich šíření telefonem,

– posílání dehonestujících obrázků přes email nebo mobilní telefony,

– internetové hlasování ´Kdo je super a kdo není? Kdo je největší kráva ve třídě?´

– interaktivní hraní,

– rozesílání zákeřných kódů (viry, spyware, hackování),

– zasílání pornografických nebo jiných obtěžujících emailů a zpráv,

– vydávání se za jiného člověka – svoji oběť.

2. Kyberšikana v zastoupení

– pro špinavou práci si agresor najde někoho jiného – poskytovatel služeb, rodič.

– OBRANA PŘI ÚTOCÍCH

– UKONČETE KOMUNIKACI

– BLOKUJTE ÚTOČNÍKA

– OZNAMTE ÚTOK, PORAĎTE SE S NĚKÝM BLÍZKÝM, KDO VÁM MŮŽE POMOCI

– UCHOVEJTE DŮKAZY

Další možné kroky

– vyhledejte pomoc psychologa, zaměřte se na trénink asertivity

– nebuďte nevšímaví (pro svědky a okolí)

– podpořte oběti (pro svědky a okolí)

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI ZJIŠTĚNÍ KYBERŠIKANY

1) Jednotlivé postupné kroky odpovídají postupu při řešení počáteční šikany. Důkladně vyšetřete všechny incidentyabyste mohli v případě nutnosti kázeňsky postihnout ty žáky, kteří se kyberšikana opravdu dopustili.

2) Zajistěte si podporu a pomoc externího pracovníka (Policie ČR, tel.).

3) Pokud máte podezření, že byl spáchán trestný čin, obraťte se na

OSPOD.

4) Po identifikaci agresora/ů zvolte řešení odpovídající prohřešku a

důsledkům, které způsobil/i .

5) Informujte rodiče kyberagresora na jednání výchovné komise, že

chování jeho dítěte je bráno vážně a nebude tolerováno.

6) Poučte rodiče o tom, že mohou kontaktovat právníka.

7) V případě kyberšikana pomocí mobilního telefonu kontaktujte

mobilního operátora.

8) Ponechávejte si všechny důkazy kyberšikany (snímky obrazovky,

zprávy, záznamy apod.).

9) Kontaktujte a spolupracujte s MySpace, Facebookem nebo jakýmkoli

jiným webovým prostředím.

Spolupráce s Policií ČR

V případě vyjmenovaných skutečností je v případě naší školy nutné obrátit se na Policii ČR, Okresní ředitelství, Služba kriminální policie a vyšetřování.